Berita PUSKESMAS KALITENGAH

HARI JADI LAMONGAN KE-455 TAHUN 2024

RINGKESAN

SEJARAH DINTEN DUMADINING LAMONGAN 


TUMENGGUNG SURAJAYA INGGIH PUN IKI HADI LARE SAKING DHUSUN 

CANCING, INGKANG SAMANGKE KLEBET WEWENGKON DESA SENDANGREJO

KEC.NGIMBANG KAB. LAMONGAN. 

WIWIT TAKSIH ALIT, HADI SAMPUN NGABDI ING KASUNANAN GIRI LAN DADOS

SANTRI KINASIHIPUN KANJENG SUNAN GIRI JALARAN LAKU-JANTRA INGKANG 

SAE UGI PINTER, TRAMPIL LAN CEPET MUMPUNI ING BAB KAWRUH AGAMI

ISLAM LAN SELUK-BELUK PAMRENTAHAN. 

KANTHI LELIMBANGAN MENIKO WUSONO SUNAN GIRI NDHAWUHI HADI

SUPADOS NINDAKAKEN PAMRENTAHAN UGI NYEBARAKEN AGAMI ISLAM 

SINAMBI NATA PAGESANGANIPUN RAKYAT ING WEWENGKON SAKILENIPUN

KASUNANAN GIRI INGKANG SINEBAT KENDURUAN. 

KAGEM NINDAKAKEN TUGAS AWRAT MENGKO SUNAN GIRI PARING PANGKAT

RONGGO DHUMATENG HADI. 

RONGGO HADI KALIYAN PANDHEREKIPUN NITIH PRAU/BAITO LEWAT KALI

LAMONG, WUSONO SAGED MANGYIHAKEN.... 

KANTHI RAHMADIPUN GUSTI ALLAH INGKANG MOHO TUNGGAL, RAKYAT LAN

PAMARENTAH KAB. LAMONGAN WUSONO NETEPAKEN DINTEN DUMADOSING 

LAMONGAN INGGIH MENIKO TANGGAL 10 DZULHIJJAH 976 H UTAWI

DINTENNKEMIS PARING TANGGAL NEMLIKUR MEI SEWU GANGSALATUS 

SUWIDAK SONGO.

DINTEN LAIRIPUN LAMONGAN MENIKO MUNDHUT SUMBER SAKING BUKU 

WASIAT SILSILAN KANJENG SUNAN GIRI INGKANG DIPUN SERAT TANGAN MAWI

HURUF JAWI KUNO LAN DIPUN SIMPEN DENING JURU KUNCI MAKAM GIRI ING 

GRESIK INGGIH MENIKO ALM. BPK. MUHAMMADI BADDAWI.

PERLU DIMANGERTOSI UGI BILIH NGREMBAKANE DAERAH LAMONGAN 

WUSONO NGANTOS DADOS WILAYAH KAB. LAMONGAN SAMPUN LUMAMPAH

ING ZAMAN KEISLAMAN KANTHI KASULTANAN PAJANG MINONGKO PUSAT 

PARENTAHAN.

HANANGING INGKANG TUMINDAK NINGKATAKEN KRANGGAN LAMONGAN 

DADOS KAB.LAMONGAN UGI INGKANG NGANGKAT/HAMISUDHO SUROJOYO 

DADOS ADIPATI LAMONGAN KAPISANAN SANES SULTAN PAJANG, HANANGING

KANJENG SUNAN GIRI INGKANG KAPING SEKAWAN. 

BABAGAN MENIKO DIPUN SEBABAKEN KANJENG SUNAN GIRI PRIHATIN

TUMRAP KASULTANAN PAJANG INGKANG TANSAH KISRUH LAN KAHANAN 

PARENTAHANIPUN KIRANG AMAN. KE JAWI MENIKO KANJENG SUNAN GIRI UGI

RUMAOS PRIHATIN WONTEN ANCAMAN LAN POLAH-TINGKAH PARA PEGADANG 

ASING SAKING EROPA.

PAPAN INGKANG NAMI KENDURUAN. ING DAERAH ANYAR KASEBUT SEDAYA 

PAMBUDIDOYO LAN RENCANA RONGGO HADI LUMAMPAH GAMPANG IAN

LANCAR, UTAMINIPUN ING BABAGAN NYEBAR-AKEN AGAMI ISLAM, NATA 

PARENTAHAN LAN PANGURIPANE MASYARAKAT.

MERGA SOKO KASIL LAN KATRENANE WARGA, RONGGO HADI OLEH JULUKAN 

MBAH LAMONG MERGA SIPAT OLEHE NGEMONG LINAMBARAN RASA SABAR

TRESNA WELAS LAN ASIH. 

RONGGO HADI SADANGUNE MENIKO TANSAH NGAYOMI WARGA KANG NJALARI

DADOS CALON KUAT ADIPATI KRANGGAN. 

MEKAR-NGREMBOKO CANDHAKIPUN, SUNAN GIRI IV UTAWI SUNAN PRAPEN

NGUMUMAKEN LALADAN KRANGGAN LAMONGAN DIPUN TINGKATAKEN DADOS

KADIPATEN TANGGAL 26 MEI 1569, LAJENG HAMISUDHA RONGGO HADI DADOS 

ADIPATI LAMONGAN KAPISAN KANTHI GELAR TUMENGGUNG SUROJOYO.

PENGUKUHAN/PENOBATAN KASEBUT NYARENGI PASAMUAN AGUNG INGKANG 

DIPUN GELAR ING PURI KASUNANAN GIRI GRESIK, INGKANG DIPUN RAWUHI

DENING PARA PANGAGGENG INGKANG SAMPUN NGRASUK AGAMI ISLAM LAN 

PARA SENTONO AGUNG KASUNANAN GIRI.

RONGGO HADI SEDA TAHUN SEWU NEMATUS PITU, PUSARANIPUN ING 

MADYANING KAMPUNG PALEREMANIPUN PORO WARGO ING KALURAHAN

TUMENGGUNGAN KEC.LAMONGAN.